EuroFatca

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.

Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Działając w świetle ww. Ustawy, Bank Spółdzielczy w Gogolinie zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank Spółdzielczy w Gogolinie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank Spółdzielczy w Gogolinie zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

WAŻNE INFORMACJE:

Bank Spółdzielczy w Gogolinie, począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków oszczędnościowych, rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, kart kredytowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

Klient Indywidualny:

  • Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego,

Klient Instytucjonalny:

  • Oświadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego,

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Gogolinie sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Gogolinie nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Bankiem Spółdzielczym w Gogolinie pod numerami telefonów: 77 46 66 387, 77 46 66 404 (opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Najczęściej zadawane pytania:

Czym jest CRS i EURO-FATCA?

Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca EURO – FATCA i kiedy wchodzi w życie?

Kogo dotyczy EURO-FATCA?

Jakie produkty bankowe są objęte EURO-FATCA?

Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?

Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku Spółdzielczego w Gogolinie?

Jakie informację Bank Spółdzielczy w Gogolinie będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?

Słowik używanych pojęć:

Aktywny NFE:

EURO – FATCA i CRS:

Instytucja finansowa:

Klient indywidualny:

Klient instytucjonalny:

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Oświadczenia CRS:

Pasywny NFE:

Rezydencja podatkowa:

Rezydent:

TIN (ang. Tax Identification Number):

Przewiń na górę