Polecenie przelewu SEPA. Za realizację Bank pobiera opłaty zgodne z opłatami za płatności krajowe ELIXIR – od 0 zł. do 5 zł./ krajowe 10 zł.

Polecenie przelewu SEPA to koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych.

Polecenie przelewu SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

  • waluta transakcji EUR,
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,
  • koszty „SHA”,
  • tryb realizacji standardowy,
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

Polecenie wypłaty – opłata 0,25% min. 30 zł., max. 300 zł. (Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej “OUR” – 80 zł.).
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków na rachunek prowadzony za granicą, z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu TARGET.

Polecenie przelewu TARGET – opłata 25 zł. (Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej “OUR” – 80 zł.).
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2.

Polecenie przelewu w walucie obcej – opłata 0,25% min. 30 zł., max. 300 zł. (Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej “OUR” – 80 zł.).
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro.

Kod SWIFT/BIC Banku Spółdzielczego w Gogolinie: POLUPLPR


Zapraszamy do placówek Banku

Przewiń na górę